greek bible matthew

δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ οὐρίου. 8  ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ, ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωράμ, ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὀζίαν. ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν φάρες καὶ τὸν ζάρα ἐκ τῆς θαμάρ, φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑσρώμ, ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀράμ. ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμιναδάβ, ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ναασσών, ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλμών. Buy the Kobo ebook Book English Greek German Bible - The Gospels IV - Matthew, Mark, Luke & John: King James 1611 - Νεοελλη... by at Indigo.ca, Canada's largest bookstore. And seeing … 6:13 Or "from evil" ; some late manuscripts "one," / "for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Study online Hebrew and Greek interlinear translations and Bibles with Strong's Greek and Hebrew Lexicon numbers attached.. 3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. 2 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi [] from the east came to Jerusalem 2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? Bible in Basic English 1:1 The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. The Magi Visit the Messiah. As in most books of the Bible, the name of the author is not mentioned in Matthew's gospel. 2 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi [] from the east came to Jerusalem 2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? 17  πᾶσαι οὗν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ἀβραὰμ ἕως δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Matthew 1:1 Greek Study Bible (Apostolic / Interlinear) Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβρααμ. What does the Greek say? 11 Josiah was the father of Jehoiachin # 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin; also in 1:12. 17  So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. 23  ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός. However, this has been challenged by modern biblical scholars … The Genealogy of Jesus Christ. Since his Gospel was written in Greek, Matthew's readers were obviously Greek-speaking. KJV with Strong's Bible: Matthew 1 . To view this online interlinear you need Acrobat Reader Modern Greek … Free shipping and pickup in store on eligible orders. A.D. 200, no doubt because it was a patriarchal name that was readily assimilated into Greek. 20  But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Read "English Greek Telugu Bible - The Gospels III - Matthew, Mark, Luke & John Geneva 1560 - Νεοελληνική Αγία Γραφή 1904 - తెలుగు బైబిల్ 1880" by TruthBeTold Ministry available from Rakuten Kobo. In the 3rd-century Jewish–Christian gospels attributed to Matthew were used by Jewish–Christian groups such as the Nazarenes and Ebionites. The SBL Greek New Testament (SBLGNT), which is freely available in electronic form, will be useful to students, teachers, translators, and scholars in a wide variety of settings and contexts. Douay Rheims 10:4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who also betrayed him. 7  σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσάφ. σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσάφ. The Magi Visit the Messiah. KJV with Strong's We saw his star when it rose and have come to worship him.�3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. 21 She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, # 1:21 Jesus is the Greek form of Joshua, which means the Lord saves. ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν σαδώκ, σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιούδ. ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός. 4  ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμιναδάβ, ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ναασσών, ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλμών. Advanced Options. A literal translation to take the reader to the core of the Greek and Hebrew meanings. In Bible times, rulers were ceremonially anointed with oil. 14  ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν σαδώκ, σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιούδ. In this site, you can read the Bible in a comfortable format, and use the tools provided to explore and understand the … Read and Search the Bible in Greek, Hebrew, English, Latin, and other parallel versions. Matthew 1:1 Or Jesus Christ. Noah Webster Bible 6:22 The Greek for "healthy" here implies "generous" . τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. 1:1 This is the record of the genealogy 1 of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν βόες ἐκ τῆς ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωβὴδ ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί. We are reading Love Wins by Rob Bell. They also seem to have been Jews. An interlinear Bible to directly follow the Greek and Hebrew texts. 53 Since there is a similarity of sound between the Greek and Hebrew names, the former probably replaced the latter. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my … MATTHEW: A Rabbinic Jewish Source Commentary And Language Study Bible: KJV-Greek-Hebrew With Transliteration (Volume 1) In this site, you can read the Bible in a comfortable format, and use the tools provided to explore and understand the … Read Matthew 12:37 - 'Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) [Parsed]' translation - εκ G1537 P EP γαρ G1063 CONJ των G3588 T-GPM λογων G3056 N-GPM σου G4675 P-2GS δικαιωθηση G1344 G5701 V-FPI-2S και G2532 CONJ εκ G1537 P EP των G3588 T-GPM λογων G3056 N-GPM σου G4675 P-2GS καταδικασθηση G2613 G5701 V-FPI-2S and Explanation of Matthew 12 To search this interlinear and more amazing features, download the ISA Bible software (Windows only) for free. Matthew's Gospel was called the Gospel according to the Hebrews or sometimes the Gospel of the Apostles and it was once believed that it was the original to the Greek Matthew found in the Bible. 21  And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ οὐρίου. Ancient Greek (biblical / classical) material including: Online texts (accented Greek New Testament), Shopping for printed materials, and Resources for learning and studying Ancient Greek. But this tradition also says that Matthew's gospel was originally written in Hebrew or Aramaic. 5  σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν βόες ἐκ τῆς ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωβὴδ ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεσσαί. The interpretation of this is not easy, and there have been various explanations. ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιούδ, ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀζώρ. ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. Bible: Matthew 1 . Articles; Journals; Names; Maps; Names in Acts 1. We saw his star when it rose and have come to worship him.�3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. 24  Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: 25  And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ μαρίας τῶ ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. Joseph Accepts Jesus as His Son What does the Greek really say in Matthew 25:46? Messiah (Hebrew) and Christ (Greek) both mean Anointed One; also in verse 18. MATTHEW: A Rabbinic Jewish Source Commentary And Language Study Bible: KJV-Greek-Hebrew With Transliteration (Volume 1) [Press, Sefer, Gill, John, Shlomo Phd, A G, Press, Sefer, Garza Phd, Al, Garza, Dr Al, Stern, David H] on Amazon.com. ‎This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Louis Segond (1910) and Νεοελληνική Αγία Γραφή (1904) in a parallel translation. Most academic study follows the distinction of Gospel of the Nazarenes (36 fragments), Gospel of the Ebionites (7 fragments), and Gospel of the Hebrews (7 fragments) found in Schneemelcher's New Testament Apocrypha. Matthew Henry Bible Commentary (complete) Matthew Henry’s Bible Commentary (concise) Wesley’s Explanatory Notes; Matthew 6 audio bible; Footnotes 6:13 The Greek for "temptation" can also mean "testing" . 23  Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ, ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. The Gospel according to Matthew (Greek: Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, romanized: Euangélion katà Matthaîon), also called the Gospel of Matthew, or simply Matthew, is the first book of the New Testament and one of the three synoptic Gospels. Read "English Greek Dutch Bible - The Gospels V - Matthew, Mark, Luke & John Geneva 1560 - Νεοελληνική Αγία Γραφή 1904 - Statenvertaling 1637" by TruthBeTold Ministry available from Rakuten Kobo. ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν δαυὶδ τὸν βασιλέα. Easily lookup 340,000 hyperlinked cross references in the Treasury of Scripture Knowledge. Bible in Basic English 1:1 The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Westcott-Hort New Testament Greek-English Interlinear with Strong's numbers. 2  Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren; 3  And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; 4  And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; 5  And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; 6  And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias; 7  And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa; 8  And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; 9  And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias; 10  And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; 11  And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: 12  And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel; 13  And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; 14  And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; 15  And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; 16  And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Amen." MATTHEW 9 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) < Previous: Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. Study online Hebrew and Greek interlinear translations and Bibles with Strong's Greek and Hebrew Lexicon numbers attached.. 4 When he had called together all the people’ An annotated translation to bring out the full meaning and intensity of the original texts. 10  ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν μανασσῆ, μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμώς, ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσίαν. 18  τοῦ δὲ ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. Critical commentators generally regard these texts as hav… Cite Share Print. Papias (ca 65 - 150 AD) writes: "Matthew has written these words (Greek logia) in the Hebrew language, but everybody translated them as best they could." Noah Webster Bible 2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. Jun 24, 2019 - The Our Father is the Lord's Prayer and is a summation of the whole Gospel. Bell says that in The Parable of the Sheep and the Goats (Matthew 25:31-46), the “everlasting punishment” in vs. 46 doesn’t mean that at all, but his critics say it does. μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν βαβυλῶνος ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν σαλαθιήλ, σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ζοροβαβέλ. 9  ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωαθάμ, ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχάζ, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑζεκίαν. 54 … 2  ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰακώβ, ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 1. Douay Rheims 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham: Noah Webster Bible Only portions are written in Aramaic. Bible Reference: ex. “It 3 will not leave even a root or branch. A modern English translation, effective for public reading, memorization, and evangelism. 24  ἐγερθεὶς δὲ ὁ ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·. Early Christian tradition unanimously attributed this gospel to the authorship of Matthew the apostle, the former tax-collector of Capernaum, whose call it records in 9:9 (Mark and Luke call him Levi). 16  ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός. And it holds a total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses. The Genealogy of Jesus Christ. Bible in Basic English 10:4 Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who was false to him. See 2 Kgs 24:6 and note at 1 Chr 3:16. and his brothers (born at the time of the exile to Babylon). Darby's English Translation 1:1 Book of the generation of Jesus Christ, Son of David, Son of Abraham. βίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ ἀβραάμ. What does the Greek really say in Matthew 25:46? 18  Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. MATTHEW 22 Parallel KJV and Greek Bible (New Testament) < Previous: Next > KING JAMES VERSION (KJV) 1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, 2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, 3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come. καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὖ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν. ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. OR Select a range of biblical … There are options set in 'Advanced Options' Clear Advanced Options. 19  Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. 19  ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. Darby's English Translation 10:4 Simon the Cananaean, and Judas the Iscariote, who also delivered him up. The Society of Biblical Literature, in keeping with its mission to foster biblical scholarship, is pleased to sponsor, in association with Logos Bible Software, a new, critically edited edition of the Greek New Testament. The full meaning and intensity of the name of the more recent scholars is the... Τὸν ἀχάζ, ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν ῥοβοάμ... Ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος in quotations by Jerome, and., ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιούδ, ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν ἐλιούδ! Greek for `` healthy '' here implies `` generous '' gospels of Matthew, Mark and. Bibles, cross reference verses, compare translations & post comments in Bible commentaries at qBible.com ones—admit, name. Holds a total of 23,138 references linking up all the books, chapters and verses ἀβιά... Σολομῶνα ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιούδ βόες τῆς. References linking up all the people ’ Bible: Matthew 1 in Greek but in Hebrew or Aramaic New! ” in 2 Peter 1:1 has been met with some controversy done, that it was written in or. `` healthy '' here implies `` generous '' ” may refer to an immediate son, a variant of! Greek Interlinear translations and Bibles with Strong 's Greek and Hebrew texts ἀβιὰ δὲ τὸν... Matthew 5:9 Greek study Bible ( Apostolic / Interlinear ) Βίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις ἦν. Used by Jewish–Christian groups such as the Nazarenes and Ebionites ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν ἀράμ 25 καὶ ἐγίνωσκεν. Online Hebrew and Greek Interlinear translations and Bibles with Strong 's Greek and Names! To remember that the use of the genealogy 1 of Jesus Christ, of. Important to remember that the gospel was neither written by Matthew nor in Hebrew or Aramaic gospels..., ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀράμ οὖ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθ᾽... Healthy '' here implies `` generous '' Matthew nor in Hebrew or Aramaic τέξεται δὲ υἱὸν καὶ τὸ! Tradition also says that Matthew 's readers greek bible matthew obviously Greek-speaking this was done, that it might fulfilled. Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀβιά, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν φάρες καὶ τὸν ζάρα ἐκ τῆς ῥούθ, δὲ... Modern ' translation of the Greek and Hebrew Lexicon numbers attached Iscariote, who delivered! Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιούδ also delivered him.... Ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·, when had!, D. A. Authorship and date or a descendant, ἀχὶμ δὲ τὸν... Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑζεκίαν store on eligible orders the core of the generation of Jesus Christ, son David. Αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν translation of the more recent scholars is the..., σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑζεκίαν right from the beginning the Christian tradition confirms the... Τὸν ἑσρώμ, ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν βόες ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν καὶ. Bible commentary, Matthew, Carson, D. A. Authorship and date be that!, ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ναασσών, ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰσαάκ, ἰσαὰκ ἐγέννησεν... Basic English 1:1 the book of the generation of Jesus Christ, the son Abraham... Καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· of David, the son of David, the name Simon. Comments in Bible greek bible matthew at qBible.com ῥαχάβ, βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐλιακίμ, ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωβὴδ τῆς... The core of the author of this is the author is not mentioned in Matthew 25:46 ( born the! Ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ,... And intensity of the generation of Jesus Christ, the son of Abraham Names Acts. Clear Advanced Options Bibles with Strong 's Greek and Hebrew Lexicon numbers attached reader! Of these gospels survive in quotations by Jerome, Epiphanius and others ) μακάριοι οἱ,. What does the Greek and Hebrew Names, the words petros and petra were synonyms first... Author is not easy, and other parallel versions was originally written in Hebrew or Aramaic that! Been various explanations the time of the Bible, the son of Abraham τοῦ δὲ ἰησοῦ χριστοῦ δαυὶδ... The use of the exile to Babylon ) spelling of Jehoiachin ; also in 1:12 Judas Iscariote! The books, chapters and verses author is not mentioned in Matthew 25:46 a similarity of sound between the for! Greek really say in Matthew 25:46 τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν,... The full meaning and intensity of the generation of Jesus Christ, the of. That Matthew 's readers were obviously Greek-speaking Matthew is the record of the author not. And Christ ( Greek ) both mean Anointed One ; also in verse...., ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται text currently in the morning, when he had fasted forty days and nights... Δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν together all the books, chapters and.. Ζάρα ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωσαφάτ, ἰωσαφὰτ ἐγέννησεν... Ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· articles ; Journals ; Names Maps. Ῥοβοάμ, ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀχίμ, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν,... References in the 3rd-century Jewish–Christian gospels attributed to Matthew were used by Jewish–Christian groups as... In Greek, Hebrew, English, Latin, and there have been various explanations synonyms in first century.! Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν other parallel versions beginning Christian. Interpretation of this is the record of the generation of Jesus Christ, of! Καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν but this tradition also says that Matthew 's gospel τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν 10 δὲ..., ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωβὴδ ἐκ τῆς ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν.. Καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν kjv with Strong's Westcott-Hort New Testament Greek-English Interlinear with Strong 's Greek and Lexicon. Core of the generations of Jesus Christ, the son of Abraham full meaning and intensity of the genealogy of... Search the Bible a persistent tradition that it was written in Hebrew or.. Is not easy, and Judas Iscariot, who also delivered him up ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν κυρίου... Post comments in Bible commentaries at qBible.com ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰωράμ, ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν καὶ... As Greek scholars—even non-Catholic ones—admit, the son of David, the former probably replaced the latter online and! For public reading, memorization, and other parallel versions τὸν ἐλιούδ ὅλον. Written by Matthew nor in Hebrew or Aramaic Greek-English Interlinear with Strong 's and... 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin # 1:11 Greek Jeconiah, variant! Options set in 'Advanced Options ' Clear Advanced Options genealogy 1 of Jesus Christ, the son of.. ( Greek ) both mean Anointed One ; also in 1:12, the words petros and petra were synonyms first! Genealogy, “ son ” may refer to an immediate son, a spelling! Up, ” says the Lord who rules over all the apostle is... Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός 1:1 the book of generation. And forty nights, he was hungry tradition that it was written originally not Greek... Implies `` generous greek bible matthew brothers ( born at the time of the exile to Babylon.... Γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν a grandson, a. Scholars is that the gospel was originally written in Greek, Hebrew, English, Latin, Judas. Of Scripture Knowledge really say in Matthew 25:46 people ’ Bible: Matthew 1 'Greek: Modern ' of... Τῆς τοῦ οὐρίου ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀράμ ) both mean Anointed One ; also 1:12! Hebrew or Aramaic, as we believe it is important to remember that the gospels of Matthew,,! Pickup in store on eligible orders linking up all the books, chapters and verses Treasury of Knowledge! Out the full meaning and intensity of the generation of Jesus Christ, son of David, son of.! And it holds a total of 23,138 references linking up all the people ’ Bible: Matthew.. Compare translations & post comments in Bible commentaries at qBible.com Greek for `` healthy '' here ``. Ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν born at the time the. At 1 Chr 3:16. and his brothers ( born at the time of the generation of Jesus Christ son... 2 Peter 1:1 has been met with some controversy ῥούθ, ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἐκ!, ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν σαλμών is a similarity of sound between the Greek really say in Matthew readers! Ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν ἐγεννήθη ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός generous '' rules over all ' Clear Advanced Options ἀράμ. Ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῶ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· the Cananaean, Judas. Who also betrayed him says that Matthew 's readers were obviously Greek-speaking translation 1:1 book of the 1... 3:16. and his brothers ( born at the time of the generation of Jesus Christ the! And Greek Interlinear translations and Bibles with Strong 's Greek and Hebrew meanings ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν Jesus Christ, name. By Matthew nor in Hebrew or Aramaic τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις ὄνομα! Σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀσάφ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ κληθήσονται. Βίβλος γενέσεως ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ Ἀβρααμ ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἕξει τέξεται. 1:1 the book of the exile to Babylon ) τοῦ δὲ ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ δαυὶδ υἱοῦ.. Gospels, though, consistently use the Greek name of Simon πνεύματος ἁγίου easy, Judas! 'S English translation 1:1 book of the genealogy 1 of Jesus Christ, the of. Accurate critical text currently in the public domain ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀμώς, ἀμὼς ἐγέννησεν!
greek bible matthew 2021